Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

海关前
hǎi guān qián
North Boat Quay
海南二街
hǎi nán èr jiē
Purvis Street
海南三街
hǎi nán sān jiē
Seah Street
海南一街
hǎi nán yī jiē
Middle Road
海山街
hǎi shān jiē
Upper Cross Street
荷兰村
hé lán cūn
Holland Village
河水山
hé shuǐ shān
Bukit Ho Swee
红灯码头
hóng dēng mǎ tou
Clifford Pier
宏茂桥
hóng mào qiáo
Ang Mo Kio
红山
hóng shān
Redhill
后港
hòu gǎng
Hougang
后巷
hòu xiàng
back alley
虎豹别墅
hǔ bào bié shù
Haw Par Villa
花柏山
huā bó shān
Mount Faber
华裔馆
huá yì guǎn
Chinese Heritage Centre
黄城
huáng chéng
former Hwa Chong Junior College, currently Hwa Chong Institute.
皇家山
huáng jiā shān
Fort Canning Park
皇家山后
huáng jiā shān hòu
Penang Road (colloquially known as ong keh sua au)
黄埔
huáng pǔ
Whampoa
火城
huǒ chéng
Kallang Gasworks