Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

阿嫂杀手
ā sǎo shā shǒu
auntie killer
爱它死
ài tā sǐ
ecstasy (drug)
爱之病
ài zhī bìng
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)
按柜金
àn guì jīn
deposit
岸外银行
àn wài yín háng
offshore bank
巴冷刀
bā lěng dāo
parang
巴仙
bā xiān
percent
百慕达裤
bǎi mù dá kù
bermuda shorts
版位
bǎn wèi
slot
绑紧跳
bǎng jĭn tiào
bungee jumping
保健储蓄
bǎo jiàn chǔ xù
MediSave
暴露
bào lù
expose
报穷
bào qióng
adjudication of bankruptcy
报生纸
bào shēng zhǐ
birth certificate
便利贴
biàn lì tiē
post-it
波道
bō dào
television channel
帛金
bó jīn
condolence donation
财副
cái fù
clerk
财路
cái lù
General Interbank Recurring Order (GIRO)
充电
chōng diàn
to rest and recharge