Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

4D (4-digit lottery)
万字票
wàn zì piào
bermuda shorts
百慕达裤
bǎi mù dá kù
big-character poster
大字报
dà zì bào
birth certificate
报生纸
bào shēng zhǐ
bungee jumping
绑紧跳
bǎng jĭn tiào
Central Provident Fund (CPF)
公积金
gōng jī jīn
Certificate of Entitlement (COE)
拥车证
yōng chē zhèng
charity walk
义走
yì zǒu
Corrective Work Order (CWO)
垃圾虫劳改
lā jī chóng láo gǎi
deposit
按柜金
àn guì jīn
ecstasy (drug)
爱它死
ài tā sǐ
freehold
永久地契
yǒng jiǔ dì qì
General Interbank Recurring Order (GIRO)
财路
cái lù
medicated oil
风油
fēng yóu
MediSave
保健储蓄
bǎo jiàn chǔ xù
MediShield
健保双全
jiàn bǎo shuāng quán
news that will anger or amuse people
气闻
qì wén
percent
巴仙
bā xiān
special occasion
大日子
dà rì zi
suit
大衣
dà yī