Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

财路
cái lù
General Interbank Recurring Order (GIRO)
残障
cán zhàng
physically disabled
扯购
chě gòu
broad-based buying
车匙
chē shí
car keys
充电
chōng diàn
to rest and recharge
抽润
chōu rùn
resale levy
储值购物卡
chǔ zhì gòu wù kǎ
gift card
创业基金
chuàng yè jī jīn
venture fund
雌威
cí wēi
female power
打歌
dǎ gē
to promote a new song
大日子
dà rì zi
special occasion
大衣
dà yī
suit
达致
dá zhì
reach (an agreement)
大字报
dà zì bào
big-character poster
单程车资卡
dān chéng chē zī kǎ
Standard Ticket
单肩装
dān jiān zhuāng
One shoulder outfit
单位信托
dān wèi xìn tuō
unit trust
抵步
dǐ bù
reach (a place)
电缆电视
diàn lǎn diàn shì
cable television
吊架
diào jià
suspended scaffold