Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

巴士道
bā shì dào
bus lane
巴士转换站
bā shì zhuǎn huàn zhàn
bus interchange
霸王车
bà wáng chē
Illegal ferrying or unpaid rides
乘搭
chéng dā
ride
川行
chuān xíng
to describe a vehicle moving
搭客
dā kè
passenger
大型豪华德士
dà xíng háo huá dé shì
MaxiCab
德士
dé shì
taxi
赌船
dǔ chuán
gambling ship
高架公路
gāo jià gōng lù
overpass
固本
gù běn
coupon
红灯左转
hóng dēng zuǒ zhuǎn
Left Turn on Red
红牌车
hóng pái chē
Off-Peak Car (OPC)
黄顶德士
huáng dǐng dé shì
Yellow-Top taxi
机位
jī wèi
airplane passenger seat
驾驶中心
jià shǐ zhōng xīn
Driving Centre
快速公路
kuài sù gōng lù
expressway
路霸
lù bà
road bully
路隆
lù lóng
road hump
路税
lù shuì
road tax