Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

巴士道
bā shì dào
bus lane
巴士转换站
bā shì zhuǎn huàn zhàn
bus interchange
霸王车
bà wáng chē
Illegal ferrying or unpaid rides
乘搭
chéng dā
ride
川行
chuān xíng
to describe a vehicle moving
搭客
dā kè
passenger
德士
dé shì
taxi
赌船
dǔ chuán
gambling ship
高架公路
gāo jià gōng lù
flyover
固本
gù běn
coupon
红牌车
hóng pái chē
Off-Peak Car (OPC)
驾驶中心
jià shǐ zhōng xīn
Driving Centre
路霸
lù bà
road bully
路税
lù shuì
road tax
罗厘
luó lí
lorry
摩托车
mó tuō chē
motorcycle/motorbike
汽车入境准证
qì chē rù jìng zhǔn zhèng
Vehicle Entry Permit (VEP)
骑士
qí shì
rider
轻轨列车
qīng guǐ liè chē
Light Rail Transit (LRT)
三角牌
sān jiǎo pái
P-plate