Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

bus interchange
巴士转换站
bā shì zhuǎn huàn zhàn
coupon
固本
gù běn
Driving Centre
驾驶中心
jià shǐ zhōng xīn
ez-link card
易通卡
yì tōng kǎ
flyover
高架公路
gāo jià gōng lù
gambling ship
赌船
dǔ chuán
Light Rail Transit (LRT)
轻轨列车
qīng guǐ liè chē
lorry
罗厘
luó lí
Off-Peak Car (OPC)
红牌车
hóng pái chē
passenger
搭客
dā kè
river taxi
水上德士
shuǐ shàng dé shì
road bully
路霸
lù bà
road tax
路税
lù shuì
scooter
史古打
shǐ gǔ dǎ
taxi
德士
dé shì
Wheel Clamp Zone
锁车区
suǒ chē qū