Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

巴士转换站
bā shì zhuǎn huàn zhàn
bus interchange
搭客
dā kè
passenger
德士
dé shì
taxi
赌船
dǔ chuán
gambling ship
高架公路
gāo jià gōng lù
flyover
固本
gù běn
coupon
红牌车
hóng pái chē
Off-Peak Car (OPC)
驾驶中心
jià shǐ zhōng xīn
Driving Centre
路霸
lù bà
road bully
路税
lù shuì
road tax
罗厘
luó lí
lorry
轻轨列车
qīng guǐ liè chē
Light Rail Transit (LRT)
史古打
shǐ gǔ dǎ
scooter
双节巴士
shuāng jié bā shì
articulated bus/bendy bus
水上德士
shuǐ shàng dé shì
river taxi
锁车区
suǒ chē qū
Wheel Clamp Zone
易通卡
yì tōng kǎ
ez-link card