Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

大巴窑
dà bā yáo
Toa Payoh
打火厝前
dǎ huŏ cuò qián
Hill Street (colloquially known as pa hue chu zeng)
大马路
dà mǎ lù
North Bridge Road
大牌
dà pái
block number
大坡
dà pō
South Bridge Road area
大世界
dà shì jiè
Great World Amusement Park
大世界后
dà shì jiè hòu
Zion Road
大树脚
dà shù jiǎo
vicinity of Jalan Pemimpin (colloquially known as dua chew kah)
丹戎加东
dān róng jiā dōng
Tanjong Katong
当店
dàng diàn
pawnshop
德光岛
dé guāng dǎo
Pulau Tekong
登布西山
dēng bù xī shān
Dempsey Hill
地段
dì duàn
district
电动人行道
diàn dòng rén xíng dào
travelator
东陵
dōng líng
Tanglin
豆腐街
dòu fǔ jiē
Upper Chin Chew Street
独立桥
dú lì qiáo
Merdeka Bridge
独立式洋房
dú lì shì yang fáng
detached house