Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

jiào yù
Education
理工学院
lǐ gōng xué yuàn
polytechnic
邻里学校
lín lǐ xué xiào
neighbourhood school
shè huì
Social
垃圾虫劳改
lā jī chóng láo gǎi
Corrective Work Order (CWO)
叻屿呷国库银票
lè yǔ xiā guó kù yín piào
Straits Settlement notes
冷气
lěng qì
air-conditioner
亮灯
liàng dēng
light-up
零和
líng hé
zero-sum
绿色家园计划
lǜ sè jiā yuán jì huà
HDB Greenprint
shí wù/zhí wù
Food/Plants
拉茶
lā chá
teh-tarik
叻沙
lè shā
laksa
榴梿
liú lián
durian
隆东
lóng dōng
lontong
罗杂
luō zá
rojak
shēng huó
Speech
懒惰眼
lǎn duò yǎn
amblyopia (lazy eye)
灵犬
líng quǎn
rescue dog or police dog
隆帮
lóng bāng
to hitch a ride, reside with or have someone pass an item to another person along the way (colloquially known as tumpang)
shè qún/tuán tǐ
Communities/Organisations
乐龄
lè líng
senior
立国一代
lì guó yí dài
Merdeka Generation
猎人头
liè rén tóu
headhunting
炉主
lú zhǔ
Censer Master