Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

三巴旺
sān bā wàng
Sembawang
三层肉
sān céng ròu
pork belly
三角牌
sān jiǎo pái
P-plate
散钱
săn qián
small change
沙爹
shā diē
satay
善堂
shàn táng
charitable halls
山竹
shān zhú
mangosteen
上士
shàng shì
Sergeant
盛港
shèng gǎng
Sengkang
圣淘沙
shèng táo shā
Sentosa
生物认证护照
sheng wù rèn zhèng hù zhào
biometric passport
狮城
shī chéng
Lion City
视帝
shì dì
Award for Best Actor
食阁
shí gé
food court
史古打
shǐ gǔ dǎ
scooter
视后
shì hòu
Award for Best Actress
石叻
shí lè
Selat (old term to refer to Singapore)
侍应生
shì yìng shēng
waiter
市镇理事会
shì zhèn lǐ shì huì
Town Council
书城
shū chéng
Bras Basah Complex