Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

三巴旺
sān bā wàng
Sembawang
三层肉
sān céng ròu
pork belly
散钱
săn qián
small change
沙爹
shā diē
satay
善堂
shàn táng
charitable halls
山竹
shān zhú
mangosteen
圣淘沙
shèng táo shā
Sentosa
狮城
shī chéng
Lion City
食阁
shí gé
food court
史古打
shǐ gǔ dǎ
scooter
石叻
shí lè
Selat (old term to refer to Singapore)
市镇理事会
shì zhèn lǐ shì huì
Town Council
书城
shū chéng
Bras Basah Complex
熟食中心
shú shí zhōng xīn
hawker centre
双节巴士
shuāng jié bā shì
articulated bus/bendy bus
水上德士
shuǐ shàng dé shì
river taxi
司法委员
sī fǎ wěi yuán
Judicial Commissioner
私会党
sī huì dăng
secret society
四马路
sì mǎ lù
Waterloo Street
锁车区
suǒ chē qū
Wheel Clamp Zone