Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

samsui women (red headscarf)
红头巾
hóng tóu jīn
satay
沙爹
shā diē
school cluster
校群
xiào qún
scooter
史古打
shǐ gǔ dǎ
secret society
私会党
sī huì dăng
Selat (old term to refer to Singapore)
石叻
shí lè
self-employed
自雇人士
zì gù rén shì
senior
乐龄
lè líng
Senior Citizens' Centre
乐龄中心
lè líng zhōng xīn
Sentosa
圣淘沙
shèng táo shā
service apartment
服务公寓
fú wù gōng yù
Singapore Civil Defence Force (SCDF)
民防部队
mín fáng bù duì
Single Member Constituency (SMC)
单选区
dān xuǎn qū
single-session system
单班制
dān bān zhì
smoker
烟客
yān kè
Special Assistance Plan (SAP) school
特选学校
tè xuǎn xué xiào
Special Education (SPED) school
特别学校
tè bié xué xiào
special occasion
大日子
dà rì zi
stilt house
浮脚屋
fú jiǎo wū
Straits Chinese
海峡华人
hăi xiá huá rén