Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

霸级市场
bà jí shì chǎng
hypermarket
巴刹
bā shā
market
白沙浮
bái shā fú
Bugis
碧山
bì shān
Bishan
驳船码头
bó chuán mǎ tou
Boat Quay
长堤
cháng dī
Causeway
大牌
dà pái
block number
大坡
dà pō
South Bridge Road area
独立式洋房
dú lì shì yang fáng
detached house
飞禽公园
fēi qín gōng yuán
Bird Park
浮脚屋
fú jiǎo wū
stilt house
服务公寓
fú wù gōng yù
service apartment
甘榜
gān băng
village (colloquially known as kampung)
甘榜格南
gān bǎng gé nán
Kampong Glam
㗝呸店
gāo pēi diàn
coffee shop (colloquially known as kopi tiam)
公路电子收费
gōng lù diàn zǐ shōu feì
Electronic Road Pricing (ERP)
河水山
hé shuǐ shān
Bukit Ho Swee
红灯码头
hóng dēng mǎ tou
Clifford Pier
后港
hòu gǎng
Hougang
虎豹别墅
hǔ bào bié shù
Haw Par Villa