Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

安老院
ān lǎo yuàn
old folks' home
霸级市场
bà jí shì chǎng
hypermarket
巴刹
bā shā
market
白沙浮
bái shā fú
Bugis
半独立式洋房
bàn dú lì shì yáng fáng
semi-detached house
碧山
bì shān
Bishan
驳船码头
bó chuán mǎ tou
Boat Quay
蔡厝港
cài cuò gǎng
Choa Chu Kang
草场
cǎo chǎng
field
长堤
cháng dī
Causeway
车厂
chē chǎng
depot
大巴窑
dà bā yáo
Toa Payoh
大马路
dà mǎ lù
North Bridge Road
大牌
dà pái
block number
大坡
dà pō
South Bridge Road area
大树脚
dà shù jiǎo
area around Ang Mo Kio (colloquially known as dua chew kah)
当店
dàng diàn
pawnshop
地段
dì duàn
district
电动人行道
diàn dòng rén xíng dào
travelator
独立式洋房
dú lì shì yang fáng
detached house