Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

埃尔金桥
āi ěr jīn qiáo
Elgin Bridge
安老院
ān lǎo yuàn
old folks' home
安祥山
ān xiáng shān
Ann Siang Hill
霸级市场
bà jí shì chǎng
hypermarket
巴刹
bā shā
market
巴刹马兰
bā shā mǎ lán
night market (colloquially known as pasar malam)
白桥
bái qiáo
vicinity of Farrer Park (colloquially known as pek kio)
白沙浮
bái shā fú
Bugis
白云岗
bái yún gǎng
Nanyang Junior College
半独立式洋房
bàn dú lì shì yáng fáng
semi-detached house
碧山
bì shān
Bishan
滨海堤坝
bīn hǎi dī bà
Marina Barrage
滨海湾花园
bīn hǎi wān huā yuán
Gardens by the Bay
驳船码头
bó chuán mǎ tou
Boat Quay
蔡厝港
cài cuò gǎng
Choa Chu Kang
草场
cǎo chǎng
field
长堤
cháng dī
Causeway
车厂
chē chǎng
depot
大巴窑
dà bā yáo
Toa Payoh
打火厝前
dǎ huŏ cuò qián
Hill Street (colloquially known as pa hue chu zeng)