Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

安老院
ān lǎo yuàn
home for the aged
霸级市场
bà jí shì chǎng
hypermarket
巴刹
bā shā
market
白沙浮
bái shā fú
Bugis
半独立式洋房
bàn dú lì shì yáng fáng
semi-detached house
碧山
bì shān
Bishan
驳船码头
bó chuán mǎ tou
Boat Quay
蔡厝港
cài cuò gǎng
Choa Chu Kang
长堤
cháng dī
Causeway
大巴窑
dà bā yáo
Toa Payoh
大牌
dà pái
block number
大坡
dà pō
South Bridge Road area
当店
dàng diàn
pawnshop
地段
dì duàn
district
独立式洋房
dú lì shì yang fáng
detached house
飞禽公园
fēi qín gōng yuán
Bird Park
浮脚屋
fú jiǎo wū
stilt house
服务公寓
fú wù gōng yù
service apartment
甘榜
gān băng
village (colloquially known as kampung)
甘榜格南
gān bǎng gé nán
Kampong Glam